Οδηγίες χρήσης Κομπόστ

Η κομποστοποίηση είναι μία φυσική διαδικασία ανακύκλωσης της οργανικής ύλης, όπως φύλλα και υπολείμματα τροφών, σε ένα πολύτιμο λίπασμα που μπορεί να εμπλουτίσει το έδαφος και να γίνει τροφή για τα φυτά και τους μικροργανισμούς του εδάφους. Η μηχανική κομποστοποίηση που λαμβάνει χώρα στην Τήλο προσφέρει μία επιτάχυνση της φυσικής διαδικασίας της αποσύνθεσης παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια, μύκητες και άλλους οργανισμούς. Στο εσωτερικό του μηχανικού κομποστοποιητή τα τροφικά υπολείμματα που συλλέγονται στο νησί αερίζονται με στόχο την ενδογενή αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που προκαλεί την απενεργοποίηση των φυτικών σπόρων αλλά και των παθογόνων μικροοργανισμών εάν υπάρχουν.

Η διεργασία της κομποστοποίησης τεχνικά μπορεί να χωριστεί σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι της ενεργής  διεργασίας, όπου λαμβάνει χώρα η βιομετατροπή του υλικού. Στο στάδιο αυτό η θερμοκρασία του επεξεργαζόμενου υλικού αυξάνεται και το υλικό μετατρέπεται σε κάτι που μοιάζει με υγρό χώμα και είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και φυτικούς σπόρους. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της ωρίμανσης όπου το κομποστοποιημένο υλικό μεταφέρεται σε εξωτερικούς σορούς όπου βιολογικά μακρομόρια με πολύ αργούς χρόνους βιομετατροπής μεταβολίζονται και αυτά σε γεωβελτιωτικό. Παρότι στο χώρο του 3Κ λαμβάνουν χώρα και τα δύο στάδια, γενικότερα είναι θεμιτό ο χρήστης, εάν λάβει μεγάλη ποσότητα >20kg να το τοποθετήσει σε κάποιο εξωτερικό καλυμμένο χώρο όπου θα συνεχιστεί η ωρίμανσή του. γενικότερα  να αποφεύγεται η αποθήκευση σε αεροστεγή ή εσωτερικούς χώρους γιατί πάντα υπάρχει μία μικρή παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα αποτέλεσμα της αποσύνθεσης.

Οδηγίες χρήσης

Το κομποστ λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του σε θρεπτικά, ιδίως εάν προκύπτει από την επεξεργασία τροφικών υπολειμμάτων, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο του ως λίπασμα καθώς θα προκαλέσει υπερβολική λίπανση και κάψιμο των φυτών. Έτσι όταν γίνεται η χρήση του σε γλάστρες θα πρέπει το κομπόστ να αναμιγνύεται αρχικά με χώμα σε αναλογία χαμηλότερη του 15%. Στη συνέχεια να τοποθετείται στις γλάστρες και έπειτα να γίνεται η φύτευση των σπόρων ή φυτών. Αντίστοιχα στην περίπτωση καλλιεργειών να γίνεται προσθήκη 5-10mm επιφανειακά στο χώμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κομπόστ είναι λίπασμα αργής αποδέσμευσης και το μεγαλύτερο ποσοστό του τελικά αξιοποιείται από τα φυτά.

COMPOST POLYGREEN (MSDS)

Οργανικό κομπόστ, χώρος παραγωγής, 3Κ Τήλος

Ενότητα 1: Αναγνώριση ουσιών και προμηθευτής

Όνομα υλικού                                                 Οργανικό Κομπόστ

Ενδεικτική χρήση                                           Γεωβελτιωτικό

Διεύθυνση εταιρείας παραγωγής                  Δερβενακίων 24, Πειραιάς, Αττική

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης                         166

Ενότητα 2: Προσδιορισμός κινδύνου

Ταξινόμηση κινδύνου. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που βρίσκονται στις Επικίνδυνες Ουσίες κατά ECHA

Ενότητα 3: Πληροφορίες σύνθεσης

Κομποστοποιημένο οργανικό υλικό. Κυρίαρχα τροφικά υπολείμματα (100%)

Ενότητα 4: Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε μια θέση άνετη για αναπνοή.Ζητήστε ιατρική βοήθεια.Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μικροοργανισμούς, μερικοί από τους οποίους μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία κάποιου. Πλύνετε καλά τα χέρια πριν το φαγητό.Στην περίπτωση επαφής του υλικού με τα μάτια πλύνετε αμέσως με νερό μέχρι να καθαρίσει η περιοχή, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά εάν αυτό είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ερεθισμού ή μόλυνσης των ματιών.

Ενότητα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Μη εύφλεκτο. Τα υλικό δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για τα γύρω υλικά. Χρησιμοποιήστε, κατά την κατάσβεση, κατάλληλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών γυαλιών και προστατευτικών γαντιών για τα γύρω υλικά

Ενότητα 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους άλλους από τραυματισμό ή από εισπνοή σκόνης. Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Για μεγάλες ή μικρές διαρροές χρησιμοποιήστε σκούπα και φαράσι για να συλλέξετε τα υλικά και τοποθετήστε τα σε σφραγισμένα δοχεία. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση όπου είναι δυνατόν. Αποφύγετε την ακούσια απελευθέρωση υπερβολικών ποσοτήτων σε υδάτινες οδούς ή υπονόμους.

Ενότητα 7: Διαχείριση και αποθήκευση

Διαβάστε τις πληροφορίες συσκευασίας ή/και το δελτίο ασφαλείας πριν ανοίξετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και τον κίνδυνο λόγω ύπαρξης μικροοργανισμών.  Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Μην αναπνέετε σωματίδια. Κρατήστε το μακριά από ζώα και να επιβλέπετε τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο, Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, το στόμα και τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία/ οι συσκευασίες φέρουν επαρκείς ετικέτες. Αποφύγετε την ακούσια απελευθέρωση στο περιβάλλον

Ενότητα 8: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση                                            Καφέ χρώματος στερεά

Οσμή                                                   Βρεγμένου χώματος- οργανική

Φαινομενικό βάρος                            450-500Kg/m3

Διαλυτότητα στο νερό                                    Αδιάλυτο

 

Ενότητα 9: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αποφύγετε την επαφή με τρόφιμα, χέρια, μάτια και πρόσωπο. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Αποφύγετε την επαφή με άλλες χημικές ουσίες. Ασυμβίβαστο με οξειδωτικά μέσα, οξείδια του άνθρακα, οξείδια του φωσφόρου, οξείδια του θείου και αμμωνίας. Ενότητα 11: Τοξικολογικές πληροφορίεςΔεν θα πρέπει να προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία εάν ο χειρισμός του υλικού γίνεται σύμφωνα με την παρούσα  και τις συστάσεις που αναφέρονται στη συσκευασία. Η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων από το μέσο μπορεί να προκαλέσουν ναυτία και έμετο και να οδηγήσουν σε κοιλιακή δυσφορία και αυξημένο κίνδυνο γαστρεντερικών λοιμώξεων Η επαφή με το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό ή μόλυνση του δέρματος και σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδα.Η εισπνοή των μέσων μπορεί να ερεθίσει ή να επιδεινώσει προ υπάρχουσες καταστάσεις όπως το βρογχικό άσθμα. Η εισπνοή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ερεθισμό ή φλεγμονή της μύτης, του λαιμού ή των πνευμόνων και να οδηγήσουν σε λοιμώξεις. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα του ματιού και να οδηγήσει σε ερεθισμό ή μόλυνση.Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες LD50 για το προϊόν. Ενότητα 12: Πληροφορίες Μεταφοράς  Προστατέψτε από την υπερβολική ζέστη, την υγρασία και τα ισχυρά οξέα ή οξειδωτικά μέσα.Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό για την οδική μεταφορά Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο αγαθό με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) Δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα με τα κριτήρια του IMDG για θαλάσσια μεταφορά. Γενικότερα αποτελεί μη Επικίνδυνα Εμπορεύματα.  Παραγωγός, POLYGREEN A.E., Dervenakion 24, Peiraias, Greece