Όροι διαγωνισμού just go zero

Όροι διαγωνισμού just go zero

H ανώνυμη εταιρεία «POLYGREEN  Μ. Α.Ε» (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (οδός Δερβενακίων αρ. 24), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Ready. Steady. Recycle.» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προτροπή της συμμετοχής του κοινού στην ενέργεια συγκέντρωσης ρούχων και παπουτσιών στο περίπτερο της εταιρείας στην ΟΠΑΠ Marathon Expo από την Τετάρτη 9/11 έως και το Σάββατο 12/11  και με στόχο τη βελτίωση και εξατομίκευση της εμπειρίας  των μελών κατά την αλληλεπίδραση τους με το Πρόγραμμα Just Go Zero

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του προγράμματος Just Go Zero της POLYGREEN (εφεξής Πρόγραμμα) στο διαδικτυακό τόπο ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.justgozero.com/contest/ (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Δώρα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει τον παρόντα  Διαγωνισμό με τα εξής δώρα:

 5 adidas Adizero Adios Pro 3 αξίας 250€/ζευγάρι

Tα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν.

 1. Διάρκεια

Ως  διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 9/11 ώρα: 13.00 έως και το Σάββατο 12/11 ώρα 19:00 («Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

 1. Δικαίωμα & Τρόπος Συμμετοχής

Για να συμμετέχει κάποιος στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθει στο περίπτερο της POLYGREEN στην ΟΠΑΠ Marathon Expo για να δηλώσει τα στοιχεία του, να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και να μπει στη κλήρωση (δεν θα είναι υποχρεωτικό να φέρει ρούχα και παπούτσια για να λάβει συμμετοχή). Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο εγγραφής στο Πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στο https://www.justgozero.com/contest/ Επιπλέον, για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και σύζυγοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα Δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο.

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η συμμετοχή επιβεβαιώνεται αυτόματα και ο συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη του.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Τα αρχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15:00, από τον Διοργανωτή στα γραφεία του στον Πειραιά (Δερβενακίων αρ. 24) μεταξύ των κατά τα ως άνω έγκυρων συμμετοχών, και θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

5.1 Οι νικητές των Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, (e-mail), το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό εντός επτά (7) εργάσιμων OK ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές.

Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους για την αποστολή των δώρων.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, το όνομα, το πρώτο γράμμα του επιθέτου και τα τρία (3) τελευταία ψηφία του αριθμού κινητού τηλεφώνου των πέντε (5) τυχερών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα ένα (1) μήνα από την ημερομηνίας ανάρτησης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρίας  με οποιοδήποτε τυχερού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ανωτέρω παραγράφου,  ή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Δήλωση Αποδοχής Δώρου, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα αυτά  στους επιλαχόντες που αναδείχθηκαν από την κλήρωση κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή εάν δεν επιθυμούν το Δώρο, τότε η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

5.2 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών, με έξοδα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

 1. Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε νικητής είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία δήλωσε.

 Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 Επιπροσθέτως, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην προμήθεια των Δώρων.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια Εταιρία θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό τηλεφώνου) όπως αυτά έχουν δηλωθεί κατά την συμμετοχή εκάστου στον διαγωνισμό, καθώς και τις απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο του παρόντος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679),την κείμενη νομοθεσία και τους Όρους & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Just Go Zero POLYGREEN και τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την ανάρτηση των ονοματεπωνύμων των νικητών στο Διαδικτυακό Τόπο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας  των μελών κατά την αλληλεπίδραση τους με το Πρόγραμμα Just Go Zero POLYGREEN.

 Η Διοργανώτρια Εταιρία θα διαβιβάσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε συνεργαζόμενη  εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με σκοπό την απόδοση των Δώρων. Μετά την διάθεση των δώρων τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται.

Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των  συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια Εταιρία στο τηλέφωνο: 210 4060900 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει η Διοργανώτρια Εταιρία για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρίας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση [email protected]. Η Διοργανώτρια Εταιρία ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας).

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλώνει ότι τα ως άνω ΔΠΧ που συλλέγουν και επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.justgozero.com/el/politiko-aporritou/ στο https://www.justgozero.com/el/oroi-xrisis/

 1. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία,  διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 1. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2104060900 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

 1. Εμπορικά Σήματα – Διανοητική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.

 1. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.